Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một thì quan trọng trong tiếng Anh. Bởi lẽ cấu trúc này thường được sử dụng cả trong văn nói và văn viết. Việc hiểu rõ và nắm được đặc điểm cũng như chức năng của thì tương lai tiếp diễn là điều vô cùng cần thiết. BLUESEA đã tổng hợp các kiến thức cần thiết nhất để giúp các bạn có thể dễ dàng hiểu rõ hơn về cấu trúc này!

thi tuong lai tiep dien

 1. Định nghĩa thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

 1. Cách dùng của thì tương lai tiếp diễn
Cách dùng Ví dụ
 

 

 

 

Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

 

 

 

 

At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school. (Vào lúc 12h ngày mai, các bạn tôi và tôi sẽ đang ăn trưa tại trường.)

 

We will be climbing on the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi sẽ đang leo núi vào thời điểm này thứ 7 tuần tới.)

Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.

 

When you come tomorrow, they will be playing tennis. ( Khi bạn đến vào ngày mai, thì họ sẽ đi chơi tennis rồi )

She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy sẽ đang đợi tôi khi tôi đến vào ngày mai.)

Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai My parents are going to London, so I’ll be staying with my grandma for the next 2 weeks.(Cha mẹ tôi sẽ đi London, vì vậy tôi sẽ ở với bà trong 2 tuần tới.)
Hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu The party will be starting at ten o’clock. (Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ.)

 

 1. Công thức thì tương lai tiếp diễn
Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + will + be + V-ing

 

Ví dụ:

 

– I will be staying at the hotel in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Nha Trang lúc 1h ngày mai.)

 

– She will be working at the factory when you come tomorrow.(Cô ấy sẽ đang làm việc tại nhà máy lúc bạn đến ngày mai.)

S + will + not + be + V-ing

 

CHÚ Ý:

 

– will not = won’t

 

Ví dụ:

 

–  We won’t be studying at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đang không học lúc 8h sáng ngày mai.)

 

– The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

Will + S + be + V-ing ?

 

Trả lời:

·             Yes, S + will

·             No, S + won’t

Ví dụ:

 

Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (Bạn sẽ đang đợi tàu vào lúc 9h sáng thứ Hai tuần tới phải không?)

 

Yes, I will./ No, I won’t.

 

Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy sẽ đang làm công việc nhà lúc 10h tối ngày mai phải không?)

 

Yes, she will./ No, she won’t.

 1. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn
 • Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….

At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ đang đi mua sắm ở Singapore.)

At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng ngày mai mẹ tôi sẽ đang nấu bữa trưa.)

 1. Bài tập

 

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

Ex: 1. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietnam.

 1. When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.
 2. My parents (visit) Europe at this time next week
 3. Daisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.
 4. At 8 o’clock this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.
 5. She (play) with her son at 7 o’clock tonight.
 6. He (work) at this moment tomorrow.
 7. They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Complete these sentences using the future continuous tense:

 1. This time next year I (live)______ in London.
 2. At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.
 3. They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!
 4. Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to watch the match.
 5. She (study)_________ at the library tonight.
 6. (you/wait)______ at the station when she arrives?
 7. I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!
 8. (she/visit)________ her Grandmother again this week?
 9. At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.
 10. (they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely to see them.

Đáp án:

Bài 1:

1.          will be travelling 5.          will be watching
2.          come – will be swimming 6.          will be playing
3.          will be visiting 7.          will be working
4.          will be sitting 8.          will be making

 

Bài 2:

1.          will be living 6.          will you be waiting
2.          will be eating 7.          will be drinking
3.          will be running 8.          will she be visiting
4.          will be working 9.          will be watching
5.          will be studying 10.    will they be attending

 

Để tìm hiểu thêm về các khoá học tiếng Anh và luyện thi ielts cấp tốc, các bạn có thể liên hệ với trung tâm anh ngữ BLUESEA qua:

HOTLINE : (028) 54.39.9999

Webside : https://bluesea.edu.vn/

Trụ sở :

 • Cơ sở 1 : 15 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hotline :(024) 38 555 777
 • Cơ sở 2 : 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Hotline :(028) 54 39 9999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *